صفحه کلید مکانیکی خود را بسازید #HWZtechmeup 2022 Ep 03

به یک خانم یک صفحه کلید بدهید و او یک روز تایپ می کند. به یک خانم بیاموزید که یک صفحه کلید مک،کی کاملاً سفارشی بسازد و او یک عمر تایپ خواهد کرد…


منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/video-build-your-own-mechanical-keyboard-hwztechmeup-2022-ep-03