روشن کردن صفحه کلید لمسی در iOS 16 ممکن است عمر باتری آیفون شما را تحت تاثیر قرار دهد


روشن ، صفحه کلید لمسی در iOS 16 ممکن است عمر باتری آیفون شما را تحت تاثیر قرار دهد

می‌تو،د بازخورد لمسی را برای صفحه‌کلید آیفون فعال یا غیرفعال کنید.

اپل گزینه ای را برای فعال ، بازخورد لمسی برای صفحه کلید آیفون در iOS 16 معرفی کرد. با این حال، فعال ، این ویژگی می تواند بر عمر باتری آیفون شما تأثیر بگذارد.

در یک سند پشتیب،، اپل بیان می کند که روشن ، صفحه کلید لمسی ممکن است بر عمر باتری آیفون شما تأثیر بگذارد. در حالی که اپل میزان تأثیر آن بر عمر باتری را فاش نکرد، احتمالاً به ال،ای استفاده افراد بستگی دارد. برای فردی که به طور مرتب پیامک می‌فرستد، عمر باتری بیشتر از ،ی که پیامک نمی‌فرستد تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از طریق Settings > Sounds & Haptics > Keyboard Feedback می توان به ویژگی لمسی صفحه کلید دسترسی داشت.

منبع: سیب
منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-turning-keyboard-haptics-ios-16-might-affect-your-ip،nes-battery-life