در تصاویر: سر جیمز دایسون افتتاحیه استودیو نوآوری Dyson-SUTD را افتتاح کرد.

خود استودیوی نوآوری، علی‌رغم نام فانتزی، در واقع سه ک، درس متصل در پردیس جاده سوماپه SUTD است. مجموعاً اشغال می کند 6200 فوت مربعو دارای پرینترهای سه بعدی، صفحه نمایش های دیجیتال و پروژکتورها برای استفاده، طراحی، ارائه و تکرار اختراعات و راه حل های دانش آموزان است.


منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/feature-pictures-james-dyson-sutd-innovation-studios-singapore-education-stem