بررسی ویدئویی The Morning Machine: یک کلون دیگر نسپرسو یا دستگاه قهوه نهایی؟ – فیلم های

توجه داشته باشید: این ویدئو برای اولین بار در 15 نوامبر 2021 منتشر شد. یک دستگاه قهوه کپسولی با کنترل کامل دستور العمل های دم ، مانند یک رویا به نظر می رسد، اما آیا می تواند تجربه Nespresso را بالا ببرد؟ آیا این قهوه تخصصی شانسی برای درخشش دارد؟ آیا گروه ناشناس قهوه وجود دارد که زک بتواند به آن ملحق شود؟


منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/video-morning-ma،e-video-review-another-nespresso-clone-ultimate-coffee-ma،e