این ها عینک واقعیت مجازی نیستند – ماساژور چشم Therabody SmartGoggles – فیلم ها

Thera،y SmartGoggles قیمت دارد 329 دلار سنگاپور و می توان از آن به صورت آنلاین ،ید کرد weareready.sg.


منبع: https://www.hardwarezone.com.sg/video-thera،y-smartgoggles-eye-m،ager-singapore-price-review

Zach بررسی می کند عینک هوشمند Thera،yیک ماساژور چشم ممتاز، هوشمند و متصل برای دیدن اینکه آیا به همان اندازه که ادعا می شود آرامش بخش است یا خیر، و اکنون تنها راهی است که او می تواند در یک پرواز طول، زنده بماند.